សូមក្រឡេកមើលពណ៌នារបស់ក្រុមហ៊ុន Nike Blazer Wid White Wid White Walkeសូមក្រឡេកមើលពណ៌នារបស់ក្រុមហ៊ុន Nike Blazer Wid White Wid White Walke

Swoosh គឺមិនមានមនុស្សចម្លែកទេនៅពេលដែលការព្រួយបារម្ភក្នុងការបញ្ចូលគ្នារវាង silhouettes បុរាណដែលមានធាតុផ្សំនៃក្រុមហ៊ុន Nike Blazer របស់ Nike Blazer Midde Midse ពាក់កណ្តាលឆ្នាំគ្មានដែនកំណត់ ’77 គ្មានដែនកំណត់ “របស់ Nike Blazer Walke Walke White{...}
Continue Reading....Continue Reading....